Wydajność detektorów luminescencyjnych na protony dla pomiarów dawki promieniowania kosmicznego na orbicie Ziemi oraz w dozymetrii wiązek akceleratorowych


Wydajność detektorów luminescencyjnych na protony dla pomiarów dawki promieniowania kosmicznego na orbicie Ziemi oraz w dozymetrii wiązek akceleratorowych

Koordynator projektu: dr hab. Paweł Bilski

Czas realizacji: lata 2011 - 2014

Celem projektu jest wyznaczenie względnej wydajności detekcji luminescencyjnych (głównie termoluminescencyjnych, TLD) detektorów promieniowania dla protonów i jej zależności od energii protonów.

Względna wydajnośœć luminescencji definiowana jest jako stosunek intensywnośœci emitowanego œświatła na jednostkową dawkę dla danego typu promieniowania, do analogicznej wielkośœci dla referencyjnego promieniowania gamma ze Ÿźródeł Cs-137 lub Co-60. Względna wydajnośœć luminescencji zależy od gęstośœci jonizacji.

Dla promieniowania słabo jonizującego (promieniowanie gamma, rentgenowskie, elektrony) względna wydajnośœć jest z dobrym przybliżeniem stała, a zatem przyjmuje się ją jako równą jednośœci. Dla promieniowania silnie jonizującego względna wydajnoœść maleje, osiągając dla promieniowania o wartoœści liniowego przekazu energii (LET) rzędu kilkuset keV/µm (liczonego dla wody), wartoœści od 0.05 do 0.5 (w zależnoœści od rodzaju detektorów).

Odnośœnie wydajnośœci luminescencji dla protonów dostępne dane eksperymentalne są sprzeczne. Istnieje szereg publikacji pokazujących, że wydajnośœć niektórych rodzajów detektorów termoluminescencyjnych (w tym fluorku litu domieszkowanego magnezem i tytanem, LiF:Mg,Ti) dla lekkich jonów (H i He o liniowym przekazie energii, LET< 5 keV/µm, co odpowiada protonom o energii >10 MeV i jonom He o energii powyżej 50 MeV/n) względem promieniowania gamma jest znacząco wyższa od jednoœści (nawet ponad 30%). Z drugiej strony, można znaleźŸć co najmniej równie wiele opublikowanych wyników, wskazujących, iż względna wydajnoœść dla protonów jest równa jeden, a nawet niższa. Proponowany projekt badawczy podejmie próbę rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Podstawową ideą projektu jest zaprojektowanie i przeprowadzenie systematycznego cyklu badań względnej wydajnośœci detektorów luminescencyjnych w zależnośœci od energii protonów i innych czynników mogących mieć wpływ na tę wielkoœść.

Głównym efektem realizacji projektu, będzie zgromadzenie - po raz pierwszy w całej historii badań - dużego zbioru miarodajnych danych na temat wydajności różnych detektorów luminescencyjnych w zależności od energii protonów.

Ten zbiór danych pozwoli na lepsze zrozumienie procesów pułapkowania i rekombinacji rządzących zjawiskami termo- i opto-luminescencji w materiałach napromienionych jonami. Uzyskana wiedza przyczyni się do poprawy dokładności pomiaru dawki w dwóch wymienionych ważnych obszarach zastosowania i równocześnie będzie mogła łatwo znaleźć drogę do praktyki, jako, że zespół wnioskodawców aktywnie uczestniczy, zarówno w pomiarach dawek w kosmosie, jak i w dozymetrii akceleratorowej wiązki protonowej.