Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB - IFJ PAN) stanowi dział Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zajmujemy się zastosowaniem cyklotronów w badaniach naukowych i radioterapii nowotworów. Oferujemy wykorzystanie wiązek protonowych z cyklotronu C-235 dla firm komercyjnych do badań własnośœci nowych materiałów, substancji biologicznych, detektorów stosowanych w medycynie, technice i fizyce oraz odpornośœci elektroniki na promieniowanie, w tym promieniowanie kosmiczne. W CCB IFJ PAN prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Produkowane są izotopy promieniotwórcze przeznaczone do celów badawczych. Rozwijana jest również infrastruktura kliniczna i naukowa do radioterapii protonowej, przeznaczonej do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów.

CCB dysponuje obecnie dwoma cyklotronami:
- cyklotronem izochronicznym AIC-144
- cyklotronem Proteus C-235

więcej o CCB

25.08.2016 r.
TERAPIA PROTONOWA
IFJ PAN uprzejmie informuje, że negocjacje z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (COOK) w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Usługę napromieniania pacjenta wiązką protonową o ustalonych przez CO Oddział w Krakowie parametrach, we współpracy i pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii oraz fizyka specjalisty w dziedzinie Fizyka medyczna zatrudnionych w CO Oddział w Krakowie" zostały zakończone bez osiągnięcia porozumienia.

Pacjenci ze skierowaniami do radioterapii protonowej winni zgłaszać się do COOK
(ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków).

W przypadku odmowy udzielenia świadczenia powinni o tym fakcie poinformować Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

01.08.2016 r.
TERAPIA PROTONOWA
IFJ PAN od października 2015 r. jest przygotowany do udostępnienia wiązki protonowej w celu napromieniania pacjentów z nowotworami zlokalizowanymi poza narządem wzroku i gotowy udostępnić wiązkę protonową w każdej chwili pod warunkiem, że Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie zagwarantuje pokrycie co najmniej części kosztów IFJ PAN związanych z realizacją tej terapii.


Równocześnie informujemy, że Instytut Fizyki Jądrowej nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i może udzielać informacji jedynie na temat posiadanej aparatury. Jeśli chodzi o wskazania medyczne do radioterapii protonowej i możliwości leczenia należy się kontaktować z lekarzem onkologiem, z wojewódzkimi konsultantami w dziedzinie radioterapii onkologicznej lub z konsultantem krajowym w dziedzinie radioterapii onkologicznej.


Aktualności

18 lipca 2016

Seminarium CCB: "Neutron spectrometry in proton and carbon ion facilities" - Sebastian Trinkl, Helmholtz Zentrum Muenchen
sala seminaryjna CCB, 1 piętro, godz.14:00

22 lutego 2016

Radioterapia protonowa na cyklotronie Proteus C-235 rozpoczęta

więcej

12 stycznia 2016

Instytut podpisał umowę o współpracy, dotyczącą świadczenia pn. terapia protonowa nowotworów gałki ocznej ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie

więcej